Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. Sama jestem nauczycielką języka angielskiego ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego.Mam nadzieję,że mój blog okaże się pomocny dla innych nauczycieli.Owocnej lektury!

sobota, 6 września 2008

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - awans na stopiń nauczyciela mianowanego

Wrocław, 06. 09. 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel: ...............................................

Nauczany przedmiot: Język angielski

Czas trwania stażu: 01. 09. 2005r. – 31. 05. 2008r.

Miejsce odbywania stażu: ..........................................

§

Niezbędne

wymagania

kwalifikacyjne

Zadania i działania podjęte na rzecz realizacji wymagań

Zadania

Formy realizacji

§

7.2.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Dalsze poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

W trakcie trwania stażu zapoznawałam się z procedurą awansu zawodowego, a w szczególności:

 1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego, związane z awansem zawodowym nauczycieli ( Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu- szczególnie na stopień nauczyciela mianowanego, adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela i Kodeksu Administracyjnego).

 1. Stworzyłam na użytek własny biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

 1. Korzystałam ze wskazówek autorów poradników i stron internetowych, poświęconych awansowi, przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowania prezentacji dorobku zawodowego.

 1. Wzięłam udział w trzech szkoleniach - warsztatach dla nauczycieli stażystów, przeprowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych w ramach WDN.

 1. Brałam udział w Radach Pedagogicznych, poruszających kwestie dotyczące awansu zawodowego i aktualizacji przepisów z nim związanych.

 1. Korzystałam z konsultacji indywidualnych z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi.

2. Współpraca z opiekunem stażu

 1. Razem z moją opiekunką stażu ustaliłyśmy zasady naszej współpracy w formie ustnej i pisemnej (kontrakt).

 1. Korzystałam z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym sformułowaniu wniosku, opracowaniu planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z odbytego stażu.

 1. Systematycznie obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie.

 1. Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie.

 1. Razem z moją opiekunką stażu omawiałyśmy hospitowane przez nią i obserwowane przeze mnie lekcje w celu rozwijania mojej umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć, a także doskonalenia warsztatu pracy.

 1. Z moją opiekunką stażu współpracowałam także w ramach Zespołu Językowego poprzez wspólne opracowywanie planów pracy zespołu (na początku każdego roku szkolnego), jego realizację oraz podsumowywanie rocznej współpracy.

3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć

w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły; wzbogacanie warsztatu pracy

 1. Realizowałam, monitorowałam i ewaluowałam na bieżąco rozkłady materiału do nauki języka angielskiego.

 1. Przygotowywałam i realizowałam zajęcia w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych.

 1. Doskonaliłam umiejętności planowania i prowadzenia lekcji poprzez tworzenie konspektów i arkuszy samooceny zajęć oraz stosowanie się do rad opiekuna stażu i szukanie nowych rozwiązań.

 1. Poprzez udział w różnych formach doskonalenia, obserwację lekcji opiekuna stażu oraz odpowiednią lekturę, pogłębiłam znajomość wybranych metod i form nauczania i wdrażałam je podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, a także ewaluowałam ich skuteczność (np. metody aktywizujące: m. in. formy teatralne, praca w grupach, przygotowanie uczniów do pracy z Europejskim Portfolio Językowym-projekty, samoocena; praca z piosenką, video/dvd, CD-Romem, metoda

komunikacyjna, metoda ‘Multiple intelligeces’, ‘TPR’).

 1. Przeprowadziłam trzy lekcje otwarte w obecności nauczycieli ..............

 1. Wdrażałam zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania poprzez przekazywanie uczniom spisanych zasad oceniania, obowiązujących na lekcji języka angielskiego, zgodnych z WSO, stosowanie ich w praktyce oraz poprzez ustalenie kryteriów oceniania dla klas 3-6 szkoły podstawowej, I-III gimnazjum i I-III LO. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego poprawiałam i doskonaliłam ustalone przeze mnie wcześniej zasady i kryteria.

4. Samodzielne lub przez udział różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

5. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, także przy współpracy z innymi nauczycielami

 1. Brałam udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego, takich jak szkoleniowe Rady Pedagogiczne, spotkania w ramach Zespołu Językowego, szkolenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

 1. Brałam udział w różnorodnych zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego poprzez ukończenie kursów („Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych”, „Kurs pierwszej pomocy”; 20-godzinny warsztat metodyczny - „Metody integracyjne w pracy z grupą”) oraz uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, wykładach i konferencjach dotyczących zarówno pracy nauczyciela („Sztuka emisji głosu w pracy nauczyciela”, „Autorytet nauczyciela. Jak go budować i utrzymać”, „Nauczanie wartości”), jak i ogólnie rozumianej metodyki nauczania (warsztaty „KLANZY”) i metodyki nauczania języka angielskiego (konferencje, warsztaty organizowane przez różne wydawnictwa językowe).

 1. Systematycznie uczestniczyłam w indywidualnych konsultacjach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego, związanych z oceną i doborem odpowiedniego podręcznika, dostosowanego do potrzeb uczniów danej klasy.

 1. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez współpracę z wrocławskimi szkołami językowymi ..................... oraz uczestniczenie w szkoleniach dla nauczycieli organizowanych przez te szkoły.

 1. Systematycznie studiowałam literaturę o tematyce metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, wzbogacając własną biblioteczkę. Korzystałam przy tym z wrocławskiej Biblioteki Pedagogicznej i Wypożyczalni Obcojęzycznej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.

 1. Korzystałam z internetowych serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego.

 1. Doskonaliłam własną znajomość języka angielskiego oraz pogłębiałam wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez: lekturę książek i czasopism w języku angielskim oraz o krajach anglojęzycznych, wyjazdy zagraniczne, udział w imprezach promujących kulturę krajów anglojęzycznych oraz wyszukiwanie informacji poprzez internet.

 1. Dodatkowo rozwijałam także inne umiejętności związane wykorzystaniem języka angielskiego. Poszerzałam mój zasób słownictwa i umiejętności przekładu poprzez wykonywanie tłumaczeń różnorodnych tekstów, tłumaczenia symultaniczne, itp.
 1. Brałam udział w pracach komisji jako członek komisji podczas egzaminów klas 6, gimnazjalnych i maturalnych.
 1. Dwukrotnie pełniłam funkcję protokolantki podczas Rady Klasyfikacyjnej.

 1. Brałam udział w pracach Zespołu Językowego. Inicjowałam, organizowałam i współorganizowałam razem z innymi nauczycielami języków obcych konkursy z języka angielskiego (Szkolny Konkurs Małych Form Teatralnych w języku angielskim; Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Anglojęzycznej; English Ace, English Highflier, Test Oxford Plus), a także przedstawienia i występy uczniów (m.in. spotkania opłatkowe, programy artystyczne na różne okazje).

6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb uczniów, ocenianie skuteczności podjętych działań

7. Doskonalenie umiejętności dokumentowania własnych działań

 1. Zainicjowałam i systematycznie, od października 2006 roku, prowadziłam dodatkowe, nieodpłatne zajęcia – koło z języka angielskiego.

 1. Dbałam o zaopatrzenie biblioteki szkolnej poprzez zakup słowników języka angielskiego i książki ze skeczami w języku angielskim („English Sketches”), które wykorzystywałam podczas koła z języka angielskiego. Z mojej inicjatywy również została zakupiona tablica korkowa oraz tablica do sali 306.

 1. Uczestniczyłam w pracach zespołu ds. analizy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania z uwzględnieniem:

- ewaluacji WSO

- wymagań edukacyjnych

- stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie oceniania.

 1. Diagnozowałam potrzeby edukacyjne konkretnych uczniów poprzez samodzielną obserwację, rozmowy z rodzicami oraz zapoznawanie się z opiniami szkolnej Poradni Pedagogicznej.

 1. Dostosowywałam wymogi edukacyjne, sposób oceniania i formy pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych (dysleksja), ewaluowałam te działania.

 1. Na podstawie analizy zaleceń lekarskich oraz odpowiedniej lektury, opracowałam ogólne zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym na lekcjach języka obcego.

 1. Pod koniec każdego roku szkolnego podsumowywałam swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą, określając jej mocne i słabe strony. Miało to na celu wyciągniecie wniosków, by móc doskonalić swój warsztat pracy.

 1. Diagnozowałam potrzeby moich wychowanków poprzez przeprowadzanie ankiet na temat odbytch lekcji wychowawczych, a także pomysłów uczniów na kolejne tematy, zachęcałam również rodziców do przekazywania propozycji tematów na godzinę wychowawczą.

 1. Wśród rodziców klas czwartych, 20 czerwca 2008r., przeprowadziłam ankietę, dotyczącą jakości mojej pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2007/2008. Ankieta pozwoliła mi zauważyć pozytywne aspekty mojej pracy, jak i te, które wymagają pewnych korekt.

W trakcie trwania stażu starałam się na bieżąco prowadzić dokumentację podejmowanych działań poprzez pisanie sprawozdań, konspektów lekcji, analiz, itp. Zaprojektowałam również formularze konspektu, karty hospitacji, obserwacji i samooceny lekcji i doskonaliłam je na bieżąco, a także przekazywałam do wykorzystania innym nauczycielom.

§

7.2.2

§

7.2.3

Umiejętność uwzględniania

w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych

i cywilizacyjnych

Umiejętność wykorzystywa- nia w pracy technologii informacyjnej

i komunikacyjnej

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów

2. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów w celu udzielenia pomocy potrzebującym uczniom

3. Podejmowanie konkretnych działań, mających na celu pomoc uczniom w ich rozwoju psychicznym, emocjonalnym i społecznym

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pomocnymi w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych uczniów oraz w kształtowaniu pozytywnych postaw

społecznych

1. Poszerzanie wiedzy na temat możliwości wykorzystywania w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej

oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem

3. Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela

 1. Systematycznie zapoznawałam się z potrzebami, zainteresowaniami i problemami uczniów poprzez obserwację własną, wnioski z rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, lekturę literatury o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, stosowanie ankiet, mających na celu zbadanie konkretnych potrzeb/samopoczucia uczniów; udział w szkoleniach, konferencjach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych aktualnym problemom dzieci i młodzieży.

 1. Zapoznawałam się z rodzinną i materialną sytuacją uczniów poprzez obserwacje, rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.

 1. Na bieżąco informowałam rodziców o możliwościach uzyskania stypendium socjalnego, korzystania z tanich wyjazdów wakacyjnych dla dzieci młodzieży, a także pomagałam rodzicom w szczególnie trudnej sytuacji materialnej w ich staraniach o zmniejszenie opłat obowiązujących w szkole (na ich prośbę).

1. Starałam się pomagać uczniom w ich rozwoju psychicznym, emocjonalnym i społecznym poprzez pełnienie roli wychowawczyni powierzonej w opiekę klasy, a w szczególności poprzez:

 1. przygotowanie i realizację planu pracy wychowawczej/planu działań wychowawczych, odpowiadającego potrzebom rozwojowym uczniów;

 1. prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce odpowiadającej potrzebom uczniów na danym etapie rozwoju; prowadzenie z nimi dialogu, stwarzanie możliwości wypowiedzenia się, pomoc w szukaniu rozwiązań;

 1. towarzyszenie i pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów klasowych;

 1. uczestniczenie w życiu uczniów poza lekcjami – podczas przerw, wyjść do kina, teatru, dyskotek, wycieczek, występów muzycznych uczniów i innych imprez.

2. Dobierałam podręczniki do nauki języka angielskiego o tematyce interesującej uczniów. Przygotowywałam i prowadziłam lekcje języka angielskiego, związane z życiem i zainteresowaniami uczniów oraz poruszające istotne problemy społeczne i cywilizacyjne.

3. Współpracowałam z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów poprzez systematyczne spotkania z rodzicami podczas zebrań i konsultacji, a także spotkania i rozmowy indywidualne. Nasza współpraca obejmowała również wspólne pełnienie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść klasowych oraz wzajemną pomoc w organizacji imprez klasowych.

1. Współpracowałam z następującymi instytucjami i organizacjami:

 1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego

we Wrocławiu , która pomogła w zorganizowaniu zajęć z zakresu

edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów z mojej klasy

wychowawczej;

 1. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju i Stowarzyszenie

Ekologiczne „Eko- Unia”, które pomagały mi w przygotowaniu lekcji

wychowawczych o ekologii i akcji „Sprzątania Świata”;

 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, dzięki któremu odbyła się wizyta uczniów mojej klasy wychowawczej w schronisku oraz zbiórka darów i pieniędzy z inicjatywy uczniów klasy;

 1. wybrane wrocławskie biura podróży - „Niedźwiadek”, „Proton-Tour” i Piotrek-Tour”, które pomagały przy organizacji i przeprowadzaniu wycieczek klasowych i szkolnych.

1. Starałam się poszerzać swoją wiedzę na temat możliwości wykorzystywania w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz doskonalić swoje umiejętności poprzez:

 1. odpowiednią lekturę;

 1. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;

 1. wzięcie udziału w szkoleniu, przeprowadzonym przez p. Annę Gąsior, na temat wykorzystania komputera w pracy nauczyciela;

d. współpracę i korzystanie z pomocy nauczycieli-informatyków.

2. Wykorzystywałam komputer w mojej pracy poprzez:

 1. tworzenie sprawdzianów, testów, materiałów dodatkowych wykorzystywanych na lekcjach języka angielskiego (np. teksty kolęd, piosenek – ćwiczeń słuchowych), projektowanie dyplomów do konkursów szkolnych z języka angielskiego;

 1. pisanie sprawozdań, podań, wniosków przy użyciu edytora tekstów;

 1. korzystanie z serwisów stron internetowych zawierających materiały dla nauczycieli języka angielskiego;

 1. wybór i pracę z nowoczesnymi podręcznikami do nauki języka angielskiego, oferującymi uczniom dodatkowe zadania i edukacyjne gry językowe na CD-romach; wyznaczanie projektów i zadań wymagających posłużenia się internetem i komputerem;

 1. propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego, zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału z ich pomocą;

 1. zachęcanie uczniów do korzystania ze szkolnej i z miejskich bezpłatnych czytelni, w których istnieje możliwość dostępu do internetu do celów edukacyjnych;

 1. zobowiązanie się do systematycznego sprawowania opieki nad uczniami i udzielania im pomocy w korzystaniu z internetu w szkolnej czytelni (wyznaczenie konkretnego dnia i godzin dyżuru);

 1. zgrywanie i przegrywanie zdjęć z imprez i wycieczek klasowych i szkolnych w celu ich dokumentowania i przekazywania uczniom (np. jako nagrody w konkursie; jako nagrody dla uczniów klasy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego – zbiór zdjęć z imprez klasowych z danego roku szkolnego).

4. Wykorzystywanie internetu i komputera do czynności

związanych

z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

Wykorzystywałam internet i komputer:

 1. w celu zdobywania wiedzy na temat awansu (portale poświęcone awansowi);

 1. w celu poznawania aktualnych przepisów i aktów

prawa oświatowego;

 1. by móc korzystać z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki).

§

7.2.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki

i dydaktyki

oraz ogólnych zagadnień

z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych

z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

5. Publikowanie swoich prac w Internecie

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z tych dziedzin

2. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w doskonaleniu warsztatu pracy oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

Zamiast strony internetowej, założyłam bloga - http://for-teachers.blogspot.com/, na którym :

 1. opublikowałam mój plan rozwoju zawodowego,

sprawozdania, itp.;

 1. dzieliłam się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, związanymi ze stosowaniem różnorodnych metod nauczania poprzez przedstawienie ciekawych pomysłów na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w formie wybranych konspektów lekcji oraz arkuszy samooceny lekcji;
 2. załączyłam zaprojektowane przeze mnie karty hospitacji, obserwacji, arkusze samooceny.

1. Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę poprzez:

 1. zapoznanie się ze szkolnym Programem Wychowawczym;
 2. zapoznanie się z programami wychowawczymi realizowanymi przez innych wychowawców nauczanych klas w celu lepszego poznania potrzeb i problemów uczniów oraz stworzenia własnego programu wychowawczego;
 3. poznawanie środowiska, potrzeb i problemów konkretnych uczniów poprzez rozmowy z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania z rodzicami, konsultacje) i pedagogiem szkolnym;
 4. uczestniczenie w konferencjach i Radach Pedagogicznych oraz lekturę książek i czasopism o tematyce psychologiczno- pedagogicznej.

1. Starałam się rozwiązywać problemy edukacyjne uczniów poprzez:

 1. opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym i jego realizację;
 2. opracowanie planu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i jego realizację;
 3. wypracowanie form pracy z uczniem dyslektycznym;
 4. wdrażanie uczniów do samooceny i podejmowania odpowiedzialności za swój rozwój intelektualny;
 5. przeprowadzenie lekcji wychowawczych, mających na celu zmotywowanie uczniów do nauki różnych przedmiotów oraz przekazywanie zasad racjonalnego uczenia się (akcentowanie systematyczności);
 6. udzielanie dodatkowej pomocy uczniom w ramach dyżurów dydaktycznych (ustalenie stałej godziny konsultacyjnej dla uczniów mających zaległości, bądź inne problemy w nauce języka angielskiego);
 7. modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych konkretnego ucznia.

2. Starałam się zapobiegać i rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez:

 1. tworzenie planów pracy wychowawczej/działań wychowawczych dla wyznaczonej klasy oraz ich realizację;
 2. bieżące rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych (rozmowy z uczniami, rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym);
 3. uczestniczenie w zebraniach wychowawców oraz w indywidualnych rozmowach z wychowawcami, omawianie aktualnych problemów, dzielenie się doświadczeniami w pracy wychowawczej, proponowanie środków naprawczych zaistniałych problemów, wspólne szukanie rozwiązań;
 4. zgłaszanie zaobserwowanych problemów, związanych z konkretnymi uczniami, wychowawcy klasy i/ lub pedagogowi szkolnemu.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych

z realizacją zadań dydaktycznych,

wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły

i środowiska lokalnego

1. Starałam się uwzględniać specyfikę typu i rodzaju szkoły

w mojej pracy dydaktycznej poprzez:

a. uczestniczenie w warsztatach/szkoleniach, promujących naukę języka angielskiego z wykorzystaniem elementów muzyki;

 1. wybór i korzystanie z podręczników, zawierających dużą ilość ćwiczeń w słuchaniu i komunikacji językowej, a także ćwiczeń fonetycznych, związanych z wymową – wykorzystujących i rozwijających wyjątkowe zdolności uczniów szkoły;

c. przygotowanie i prowadzenie dodatkowych lekcji, związanych z muzyką (zapoznanie uczniów z podstawowym i najbardziej przydatnym słownictwem z tej dziedziny, wykorzystywanie ich wiedzy, zadawanie prac pisemnych prezentujących sylwetki znanych kompozytorów);

 1. przygotowanie i prowadzenie lekcji z zakresu fonetyki języka angielskiego - zapoznanie uczniów ze znakami fonetycznymi i odpowiadającymi im dźwiękami; systematyczne uwrażliwianie uczniów na różnorodność dźwięków angielskich, akcentowanie poprawnej wymowy i dykcji (duża ilość ćwiczeń słuchowych, powtarzanie modelowej wymowy)– rozwijanie zdolności słuchowych uczniów;

 1. wykorzystywanie piosenki jako metody nauczania pomagającej w przyswojeniu słownictwa, gramatyki, wymowy, jak również kultury krajów anglojęzycznych;

 1. zachęcanie i pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w corocznym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej;

 1. przygotowywanie uczniów do występów wykorzystujących i rozwijających ich umiejętności językowe i muzyczne (śpiewanie kolęd podczas spotkania opłatkowego dla nauczycieli, występy dla rodziców);

 1. zapoznanie się z kalendarzem imprez i ważnych wydarzeń, dotyczących życia szkoły oraz uczestniczenie w nich;

 1. wykorzystywanie piosenki jako metody nauczania pomagającej w przyswojeniu słownictwa, gramatyki, wymowy, jak również kultury krajów anglojęzycznych;

 1. zachęcanie i pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w corocznym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej;

 1. przygotowywanie uczniów do występów wykorzystujących i rozwijających ich umiejętności językowe i muzyczne (śpiewanie kolęd podczas spotkania opłatkowego dla nauczycieli, występy dla rodziców);

 1. zapoznanie się z kalendarzem imprez i ważnych wydarzeń, dotyczących życia szkoły oraz uczestniczenie w nich.

Nie zrealizowałam zadania, polegającego na pomocy w przygotowaniu od strony językowej uczniów do szkolnego konkursu piosenki........... Zgłosiłam chęć pomocy opiekunowi samorządy uczniowskiego, ale nie spotkało się to z odzewem.

§

7.2.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania

w sprawach

nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Pogłębianie wiedzy na temat przepisów dotyczących systemu oświaty poprzez dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

2. Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego; nieustanna aktualizacja wiedzy na ten temat

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

 1. Analizowałam przepisy i dokumentację związaną z funkcjonowaniem szkoły (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, protokoły z rad pedagogicznych, regulaminy, itp.)

 1. Brałam udział w Radach Pedagogicznych, uczestniczyłam w analizowaniu i dokonywaniu zmian w Statucie, WSO, i in.; zapoznawałam się na bieżąco z tymi zmianami.

 1. Na bieżąco informowałam uczniów i ich rodziców o najistotniejszych zmianach w Statucie Szkoły i WSO.

 1. Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconym prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu.

 1. Analizowałam główne dokumenty związane z prawem oświatowym (Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i in.)

 1. Korzystałam z indywidualnych konsultacji i szkoleń prowadzonych w ramach WDN, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

 1. Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i różnymi materiałami innym nauczycielom odbywającym staż.

 1. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: pisanie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowanie prezentacji dorobku i przygotowanie się do rozmowy z komisją egzaminacyjną.

 1. Prowadziłam dokumentację szkolną (wypełnianie dzienników szkolnych, - szczególna opieka nad dziennikiem klasy wychowawczej; wypełnianie arkuszy ocen; wypisywanie końcoworocznych świadectw uczniów; pisanie protokołów z Rad Pedagogicznych).

 1. Brałam udział w pracach komisji podczas egzaminów klas 6 oraz egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

 1. Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej;

 1. Brałam udział w pracach rad plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających.

Brak komentarzy:

O mnie

Jestem nauczycielką języka angielskiego ubiegającą sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.