Blog utworzyłam z myślą o nauczycielach realizujących awans zawodowy.Zawiera przykładowe dokumenty, takie jak plan rozwoju zawodowego, sprawozdania, konspekty zajęć,kartę hospitacji, obserwacji, arkusz samooceny, itp. Sama jestem nauczycielką języka angielskiego ubiegającą się o stopień nauczyciela mianowanego.Mam nadzieję,że mój blog okaże się pomocny dla innych nauczycieli.Owocnej lektury!

sobota, 6 września 2008

konspekt lekcji, karta hospitacji, arkusz samooceny

K o n s p e k t l e k c j i

Nauczyciel prowadzący lekcję: ..............................................................

Przedmiot: Język angielski Data: 01.12. 2005. Klasa: IVa (I kl. LO)

Temat lekcji: ”Communication workshop: a class health survey”- przeprowadzenie ankiety klasowej na temat zdrowego stylu życia.

Cele główne lekcji: Uczniowie potrafią przeprowadzić ankietę klasową używając czasu Present Simple i przysłówków częstotliwości; zostają przygotowani do napisania sprawozdania.

Cele operacyjne: Uczniowie rozumieją dialog ze słuchu, potrafią ułożyć pytania do ankiety klasowej za pomocą czasu Present Simple, umieją przeprowadzić mini-ankietę (zadawać pytania i udzielać odpowiedzi), przedstawić jej wyniki, potrafią zastosować w zdaniu spójniki ‘but’ i ‘however’

Metody pracy: dominacja metody poszukującej i komunikacyjnej, elementy metody treningowej (zadawanie pytań podczas ankiety), ‘burza mózgów’

Formy organizowania pracy: interakcja nauczyciel-uczeń, praca w grupach, indywidualna, praca w parach

Pomoce dydaktyczne: podręczniki Opportunities Elementary, kaseta audio , magnetofon, zeszyty, tablica, kreda

Przebieg lekcji:

Faza organizacyjna
 1. Przywitanie się, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne.
 2. Sprawdzenie pracy z poprzedniej lekcji.

Faza wprowadzająca

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie słuchowe: słuchają krótkiej rozmowy z dwiema osobami, z których jedna przeprowadza ankietę na temat zdrowego stylu życia (podręcznik, str. 58).
 2. Praca indywidualna: w trakcie słuchania uczniowie zaznaczają właściwe odpowiedzi (zadanie typu ‘multiple choice’ - abc),
 3. Uczniowie podają swoje odpowiedzi, nauczyciel ocenia ich poprawność..

Faza główna

 1. Nauczyciel przygotowuje uczniów do przeprowadzenia ankiety klasowej. Burza mózgów: Uczniowie, z pomocą nauczyciela, układają pytania. Nauczyciel zapisuje pomysły na tablicy (np. Do you eat any cereal for breakfas? Do you do any regular exercise? Odpowiedzi do wyboru: a. always, b. sometimes, c. neper).
 2. Każdy uczeń otrzymuje 1 pytanie i przeprowadza mini-ankietę poprzez zadawanie go każdej osobie z klasy. Zapisuje odpowiedzi w zeszycie
 3. Uczniowie przekazują ustnie nauczycielowi wszystkie wyniki mini-ankiet, są one zapisywane na tablicy i w zeszytach.
 4. Nauczyciel przygotowuje uczniów do napisania sprawozdania z przeprowadzonej ankiety klasowej:
  1. uczniowie odkrywają zasadę użycia spójników ‘but’ i ‘however’ na podstawie przykładowych zdań (ćw. 1, str.58)
  2. uczniowie czytają przykładowe sprawozdanie, uzupełniając je tymi spójnikami
  3. przyglądają się organizacji modelowego sprawozdania

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel wyznacza zadanie domowe: Napisz sprawozdanie z przeprowadzenia ankiety klasowej na temat zdrowego stylu życia.
 2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów.
 3. Pożegnanie się.

K a r t a h o s p i t a c j i

prowadzona przez opiekuna stażu

Nauczyciel prowadzący lekcję: Nauczyciel hospitujący: .................................................... ............................

Przedmiot: Język angielski Data: 01.12. 2005. Klasa: IVa (I kl. LO)

Temat lekcji: ”Communication workshop: a class health survey”- przeprowadzenie ankiety klasowej na temat zdrowego stylu życia.

Cele główne lekcji: Uczniowie potrafią przeprowadzić ankietę klasową używając czasu Present Simple i przysłówków częstotliwości, zostają przygotowani do napisania sprawozdania.

Cele operacyjne: Uczniowie rozumieją dialog ze słuchu, potrafią ułożyć pytania do ankiety klasowej za pomocą czasu Present Simple, umieją przeprowadzić mini-ankietę (zadawać pytania i udzielać odpowiedzi), przedstawić jej wyniki, potrafią zastosować w zdaniu spójniki ‘but i ‘however”’.

Ocena stopnia realizacji założonych celów (z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności, postaw uczniów):

Uczniowie chętnie, z zainteresowaniem, uczestniczyli w lekcji, bez problemu zrozumieli dialog ze słuchu; sprawnie i w miarę poprawnie formułowali pytania do ankiety klasowej. Wystąpiły jednak problemy z dyscypliną w czasie przeprowadzania ankiety w klasie. Uczniowie dość często używali j. polskiego. Mimo pewnych trudności, uczniowie poradzili sobie z przeprowadzeniem ankiety klasowej. Zostali dobrze przygotowani do napisania sprawozdania.

Wnioski, spostrzeżenia, uwagi, które warto wykorzystać w pracy dydaktycznej:

Należy zastanowić się nad sensem przeprowadzania takich zadań, jak klasowa ankieta ze względu na trudności w utrzymaniu dyscypliny w tym czasie, jak i z powodu częstego używania j. polskiego przez uczniów. Część lekcji poświęcona przekazywaniu wyników trwała zbyt długo.

Podpis opiekuna stażu: Podpis nauczyciela stażysty:


A r k u s z s a m o o c e n y l e k c j i

przeprowadzonej przez nauczyciela kontraktowego

........................................................

Lekcja języka angielskiego została przeprowadzona w klasie III b gimnazjum w ..................................................................................we Wrocławiu dnia 1 grudnia 2005 roku i hospitowana przez moją opiekunkę stażu,........................................................................

Przedmiot: Język angielski Data: 01.12. 2005. Klasa: IVa (I kl. LO)

Temat lekcji: ”Communication workshop: a class health survey”- przeprowadzenie ankiety klasowej na temat zdrowego stylu życia.

Cele główne lekcji: Uczniowie potrafią przeprowadzić ankietę klasową używając czasu Present Simple i przysłówków częstotliwości; zostają przygotowani do napisania sprawozdania.

Cele operacyjne: Uczniowie rozumieją dialog ze słuchu, potrafią ułożyć pytania do ankiety klasowej za pomocą czasu Present Simple, umieją przeprowadzić mini-ankietę (zadawać pytania i udzielać odpowiedzi), przedstawić jej wyniki, potrafią zastosować w zdaniu spójniki ‘but’ i ‘however’

Metody pracy: dominacja metody poszukującej i komunikacyjnej, elementy metody treningowej (zadawanie pytań podczas ankiety), ‘burza mózgów’

Formy organizowania pracy: interakcja nauczyciel-uczeń, praca w grupach, indywidualna, praca w parach

Pomoce dydaktyczne: podręczniki Opportunities Elementary, kaseta audio , magnetofon, zeszyty, tablica, kreda,

Analiza przebiegu lekcji:

Faza wprowadzająca: Uczniowie słuchali nagrania w skupieniu i chętnie udzielali odpowiedzi. Wszystkie były poprawne.

Faza główna: Uczniowie chętnie zgłaszali swoje pomysły pytań do ankiety. Część z nich radziła sobie bardzo dobrze, poprawnie stosując czas Present Simple i dobierając właściwe słowa, część uczniów miała trudności z doborem słownictwa. Większość uczniów formułowała proste, poprawne gramatycznie pytania. Niektóre pytania były nawet zabawne.

Po poleceniu nauczyciela, by każdy zadał swoje pytanie klasie i poruszał się swobodnie po klasie, część uczniów odważnie zaczęła wykonywać zadanie, inni musieli być mobilizowani przez nauczyciela. W klasie zrobiło się głośno od rozmów – uczniowie łączyli pytania z ankiety po angielsku z polskimi komentarzami, niektórzy odpowiadali po polsku. W trakcie zadania starałam się zachęcać uczniów, by porozumiewali się po angielsku, ale nie zawsze odnosiło to pożądany skutek. Na pewno jednak uczniowie zaangażowali się bardzo w to zadanie, a w klasie panowała miła, wesoła atmosfera.

Wydaje mi się, że samo przekazywanie wyników ankiety szło dość sprawnie. Uczniowie bez problemu uzupełniali zdania podanymi spójnikami.

Faza podsumowująca: Większość uczniów otrzymała plusy z aktywności za bardzo dobrą pracę podczas lekcji.

Ocena stopnia realizacji celów: Myślę, ze wszystkie cele lekcji zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym, uczniowie powinni jednak nadal ćwiczyć zadawanie pytań, by w swobodnej mowie nie musieć używać języka polskiego.

Wnioski i spostrzeżenia przydatne w dalszej pracy dydaktycznej: Wybór metod aktywizujących uczniów, jakim było przeprowadzenie ankiety klasowej, wiąże się z zaakceptowaniem pewnego stopnia hałasu, towarzyszącego komunikacji, gdy grupa osób mówi jednocześnie na głos. Uważam jednak, że nie należy się tym zniechęcać, lecz przeciwnie- stwarzać uczniom jak najwięcej okazji do swobodnej komunikacji w obcym języku. Na przyszłość jednakże przed przystąpieniem do podobnych zadań, powinnam podkreślać zasady obowiązujące przy wykonywaniu takich zadań - porozumiewanie się tylko w języku angielskim.

.

Podpis osoby prowadzącej lekcję:

Brak komentarzy:

O mnie

Jestem nauczycielką języka angielskiego ubiegającą sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.